ـ شرکت پویش صنعت عروج (با مسؤولیت محدود) ـ

اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی آهنربای دائم به صورت مقایسه ای